Algemene Voorwarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1‑1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door
Beterband gevestigd te Buitenpost, hierna te noemen Beterband.
1‑2 Bijzondere van de voorwaarden van Beterband afwijkende bepalingen zijn
slechts bindend indien deze uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2‑1 Beterband aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden
van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden
overeengekomen.
2‑2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten
echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Beterband
onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van
contractpartners en / of derden.
2‑3 Algemene voorwaarden worden slechts door Beterband aanvaard onder
bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor
bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom
afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.
 

Artikel 3 Aanbiedingen.
3‑1
Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. De opgegeven prijzen zijn dagprijzen en gelden voor levering af bedrijf
of magazijn van Beterband, voor particulieren inclusief omzetbelasting en
eventuele verwijderingsbijdrage en voor bedrijven exclusief omzetbelasting en
eventuele verwijderingsbijdrage.
3‑2 Gegevens in publicaties verstrekt door Beterband zijn aan wijziging onderhevig
zonder voorafgaand bericht, zij binden Beterband niet.
 

Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van
Beterband binden hem niet, voor zover ze door Beterband niet zijn bevestigd. Als
ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en
medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.
5‑1
De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor
Beterband door zijn bevestiging.
5‑2 Elke met Beterband aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde
dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken,
zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Beterband
zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
5‑3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz.,
alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen en via het internet
e.d. door Beterband bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en
worden te goeder trouw gegeven.
 

Artikel 6 Prijzen.
6‑1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip
van afsluiting geldende prijzen (dagprijzen) en het principe op=op. Kosten
voortvloeiende uit aanvullingen en / of wijzigingen van de opdracht zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
6‑2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden
Beterband niet.
6‑3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting
e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de
aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst
hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
6‑4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen
transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te
verlangen.
6‑5 Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en / of materialen
eigendom van Beterband, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen
van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval
moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 8 Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen.
De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van
Beterband.
 

Artikel 9 Aanbetaling.
Beterband is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling
van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming gelegen aan de zijde van Beterband de overeenkomst wordt ontbonden
heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling,
benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld,
waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde
bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Leveringstermijnen.
10‑1
De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de
opdrachtgever Beterband schriftelijk in gebreke te stellen.
10‑2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen
voor Beterband zijn de goederen te leveren.
10‑3 Indien de opdrachtgever de goederen of het object voor of op het overeengekomen
tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, word en de goederen of dat object
voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen
kan Beterband stalling‑ c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening
brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.
 

Artikel 11 Vervoer.
11‑1
Ingeval van verzending geschiedt deze op de wijze als door Beterband
aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals
onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan
verbonden voor zijn rekening. Door Beterband verzonden goederen worden
onder rembours verzonden of de opdrachtgever dient deze bij vooruitbetaling te
voldoen.
11‑2 De opdrachtgever van de door Beterband verzonden goederen dient de
verpakking en de inhoud bij ontvangst op beschadiging van welke aard dan
ook te controleren. Indien er transportschade is dient dit direct bij aanlevering
schriftelijk aan der vervoerder en aan Beterband te worden gemeld. Indien
dit niet gebeurt komen de goederen niet meer in aanmerking voor eventuele
vervanging of vergoeding. Indien er sprake is van fabrieksfouten dient de
opdrachtgever binnen twee werkdagen na ontvangst schriftelijk met vermelding
van het factuurnummer aan Beterband te melden.
 

Artikel 12 Werkzaamheden.
12‑1
Werkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij het bedrijf van Beterband
geldende tarieven.
12‑2 Beterband is gerechtigd, ongeacht het retentierecht, bij werkzaamheden van
grotere omvang of speciale orders een vooruitbetaling te verlangen.
12‑3 Indien na uitvoering van de aan Beterband opgedragen werkzaamheden en
kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever, het desbetreffende object niet
binnen een week na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald, is Beterband gerechtigd
om stallingkosten in rekening te brengen conform het in zijn bedrijf geldende
tarief.
 

Artikel 13 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Beterband om de opdracht door een door hem aan te wijzen
derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
 

Artikel 14 Meer‑ en minderwerk.
14‑1
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is
overeengekomen.
14‑2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk
hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is
opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis
van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever
op de uitvoering, respectievelijk van Beterband op de verrekening daarvan, indien
en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als
zodanig is opgedragen.
14‑3 Door Beterband te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld,
kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 

Artikel 15 Bandenstalling.
15‑1
Voor alle verzekeringen bij bandenstalling dient de opdrachtgever zelf te zorgen
(ook voor de brand- en diefstalverzekering) en door ondertekening van de
opdracht Beterband te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid.
15‑2 De opdrachtgever is gehouden de aanwijzingen van of namens Beterband na te
komen.
15‑3 Indien de banden die langer dan vier jaren in de stalling staan zonder dat zij
gewisseld worden zal Beterband de opdrachtgever alles in het werk stellen
om deze nog eenmaal te benaderen met de mededeling dat de banden binnen
30 dagen dienen te worden afgehaald, daar deze anders aan Beterband komen
te vervallen.
 

Artikel 16 Wijziging van de opdracht.
16‑1
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of
mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten
veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de
opdrachtgever extra in rekening gebracht.
16‑2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde
wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig
aan Beterband ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling
of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de
wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
16‑3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de
veranderingen overeengekomen levertijd door Beterband buiten zijn
verantwoordelijkheid wordt overschreden.
 

Artikel 17 Annuleren.
17‑1
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert
af te nemen, is hij verplicht de door Beterband reeds aangeschafte materialen
en grondstoffen, al dan niet be‑ of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief
lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens
Beterband gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
Opdrachtgever zal eveneens aan Beterband als schadeloosstelling verschuldigd
zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts
verplicht Beterband te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van
de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
17‑2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Beterband
zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of
volledige schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 18 Reclame.
18‑1
Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig
te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Beterband terstond
schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8
dagen na de dag van de levering Beterband wijst op gebreken, die bij grondig
onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met
de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op
reclame.
18‑2 Beterband dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door
beide partijen dient te worden ondertekend.
18‑3 Indien de reclame naar het oordeel van Beterband juist is, zal hij hetzij een billijke
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde
goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending
daarvan in de originele toestand.
 

Artikel 19 Garantie.
19‑1
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek‑ resp. importeurs‑ of
groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde
garantiebepalingen. Opdrachtgever kan uitsluitend aanspraak maken op
garantie tegen overhandiging van de originele verkoopfactuur.
19‑2 Gedurende een nader overeengekomen periode na uitvoering van de
werkzaamheden verleend Beterband garantie op de uitvoering van deze
werkzaamheden.
19‑3 Montage, reparatie of enige andere aanpassing door derden doet de garantie op
de goederen vervallen.
 

Artikel 20 Retentierecht.
Wanneer Beterband goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij
gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten
die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor
die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Beterband heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten
waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.
 

Artikel 21 Aansprakelijkheid.
21‑1
Beterband is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel
andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
21‑2 Aan het gebruik van winterbanden is een maximum snelheid verbonden die
Beterband op verzoek van de opdrachtgever aan deze kenbaar zal maken.
Wanneer de opdrachtgever zich niet aan deze snelheidsbeperking houdt, dan
is Beterband niet aansprakelijk voor eventuele schade of lestel die daaruit voort
komt.
21‑3 Beterband is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan
wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken
materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de
opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Beterband of
van hen, die door Beterband te werk zijn gesteld.
21‑4 Beterband zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en / of gevolgschade
van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de
schuld.
21‑5 Beterband is niet aansprakelijk voor enige schade aan voertuigen of door hem
verkochte producten als het voertuig afwijkt van de standaard fabrieksuitvoering
of van de standaard fabrieksspecificaties.
 

Artikel 22 Vrijwaring.
22‑1
Opdrachtgever vrijwaart Beterband en / of zijn personeel voor alle vorderingen,
ingeval Beterband een huur en / of vervangend vervoermiddel ter beschikking
stelt aan de opdrachtgever, tot vergoeding van geleden schade en / of gemaakte
kosten, daaronder begrepen boete’s ten gevolge van verkeersovertredingen,
welke voortvloeien of verband houden met het eigendom, het bezit, gebruik,
verhuur of exploitatie van het vervoermiddel ongeacht of een dergelijke
vordering in of buiten rechte tegen Beterband wordt ingesteld.
22‑2 Opdrachtgever vrijwaart Beterband tegen alle vorderingen door derden ten
gevolge van schade welke gedurende de periode van het ter beschikking
gestelde vervoermiddel in bezit van opdrachtgever was / is zijn ontstaan aan
derden. Wanneer Beterband aldus wordt aangeschreven tot vergoeding
van geleden schade of gemaakte kosten, in de ruimste zin van het woord,
verplicht opdrachtgever zich op eerste verzoek van Beterband hem onmiddellijk
schadeloos te stellen. Gedurende de huur- c.q. leenperiode zijn alle kosten van
gebruik van het vervoermiddel waaronder brandstof, olie, stalling en dergelijke
voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
 

Artikel 23 Overmacht.
23‑1
Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere
natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in
het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of
oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de
materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport
naar Beterband of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen
door leveranciers van Beterband, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen
en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Beterband, dan
wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of
andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden
meebrengen, leveren voor Beterband overmacht op, die hem ontheffen van
zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op
schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
23‑2 Beterband is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner
eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten,
respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben
opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele
geleverde prestatie te betalen.
 

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.
24‑1
tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder
begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van
Beterband.
24‑2 Beterband heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen,
indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op
hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een
gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
24‑3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde
goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 

Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.
25‑1
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor
alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Beterband ingeval van
wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst
op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
25‑2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder
rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst
niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog
na te komen. Beterband heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer
verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de
schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte
van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt
ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan
is Nederland te verlaten.
25‑3 Beterband is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om
enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Beterband
reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling
vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Beterband
op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 

Artikel 26 Betaling.
26‑1
Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant of via pin te geschieden bij het
indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
26‑2 Beterband is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen
de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad.
1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de
facturen.
26‑3 Beterband is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door
de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van
advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
26‑4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening
van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend
overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer
actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging
voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de
buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en
bijstand.
22‑5 Uit het enkele feit dat Beterband zich heeft verzekerd van de hulp van een derde
blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke
kosten.
 

Artikel 27 Toepasselijk recht.
Op alle door Beterband gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en
/ of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk
verricht.
 

Artikel 28 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,
daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor
de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Beterband, indien deze dit
wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe
wettelijk bevoegd is.

Klik Hier om weer naar boven te gaan.

Bijlagen